Sociální sítě

Sponzoři

 Nadace České pošty

  Obnova a rozvoj MTZ pro práci s mladými hasiči spolufinancoval Jihomoravský krajJMK

 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 28
TÝDEN: 285
CELKEM: 440769

Datum a čas

Dnes je sobota, 29. 1. 2022, 12:28:21

Obsah

Stránka

Dálková přeprava vody - 18.9.2021


1. 9. 2021

O Borotínský pohár - 4.9.2021


1. 9. 2021

D putovní pohár SDH Sudice


Sudice

Sbor dobrovolných hasičů SUDICE
Vás zve na 34. ročník soutěže v požárním útoku
O putovní pohár SDH Sudice
který se bude konat 11. 9. 2021 na hřišti v Sudicích
Program: - do 11:30 příjezd družstev a prezentace
                   - 11:45 nástup a porada velitelů
                   - 12:00 zahájení soutěže
Pravidla soutěže: - kategorie muži 3 B
- kategorie ženy, vetráni, dorost 2 B
- startovné muži, ženy, dorost, veteráni 200 Kč
- provedení PÚ dle pravidel PS a Velké ceny Blanenska
     (šířka hadic C min 65mm a hadic B min 100 mm)
- elektronická časomíra, terče sklopné
- trať travnatá, okolí základny asfaltová plocha
- každé družstvo pracuje s vlastním nářadím, pořadatel si vyhrazuje právo
   kontroly technických parametrů veškerého materiálu použitého k soutěži
- kompletní pravidla VCB na www.vc-blanenska.com


KAŽDÉ DRUŽSTVO SOUTĚŽÍ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ


Ceny: - kategorie muži - kategorie ženy - kategorie veteráni, kategorie dorost
Putovní pohár si odveze vítězné družstvo s sebou. Je povinno jej vrátit zpět
     do Sudic nejpozději v den konání dalšího ročníku.
Informace: - bližší informace je možno získat u p. Ondřeje Špidlíka,
                 
mob.: 728 558 806
- vyhlášení výsledků soutěže do 30 minut po provedení posledního PÚ.

 

Těšíme se s Vámi na shledanou v Sudicích


25. 8. 2021

XVII. ročník soutěže Pamětický Pohár


3. 7. 2021

Výsledky Okresního kola v Ráječku


Dne 3.7.2021 se uskutečnilo Okresní kolo požárního sportu v Ráječku.

Náš okrsek zastupovalo družstvo mužů z Pamětic a družstvo žen ze Šebetova

Muží z Pamětic okresní kolo vyhráli a postupují na Kraj

Družstvo žen ze Šebetova získalo krásné 2. místo. 

Velká gratulce všem účastníkum. Pamětickým hodně úspěchů a štěstí na kraji.

muži

ženy


3. 7. 2021

Povinnosti sboru na konci roku


 

Připomínáme sborům, že s blížícím se koncem roku jsou spojeny určité úkony, které je nutné provést. Vzhledem ke skutečnosti, že v řadě sborů došlo ke změně ve vedení, rozhodli jsem se sepsat tento návod, který by vám měl poradit, jak postupovat při řešení výše uvedených úkolů. V případě problémů radím obrátit se na zkušenější funkcionáře sboru, okrsku nebo přímo na OSH. Pro ty zkušené jen připomínka termínů, které je třeba dodržet.

1.      Evidence členů sborů v Centrální evidenci SDH – stav členské základny SDH k 31.12.2020 je velmi důležitý – tento údaj se bere jako podklad pro placení členských příspěvků pro rok 2021. Veškeré změny v centrální evidenci provádí pouze OSH, proto je nutné veškeré změny v evidenci (jedná se hlavně o odhlášení) nahlásit mailem do kanceláře OSH nejpozději do 29.12.2020.  Žádost musí obsahovat – jméno, příjmení, registrační číslo člena a důvod ukončení členství.

2.      Do 31.ledna 2021 je nutné svolat a uskutečnit Valnou hromadu sboru. Dle stanov Valnou hromadu svolává výbor nebo starosta.  Valná hromada sboru se koná nejméně jedenkrát za rok, Valná hromada sboru je způsobilá jednat a rozhodovat dostaví-li se nadpoloviční většina všech členů. Nedostaví-li se taková většina lze jednat a rozhodovat za jednu hodinu po stanovené hodině začátku za přítomnosti nejméně jedné třetiny všech členů.

V letošním roce nejsou Valné hromady volební a tak se řídí průběh VH metodickým materiál, který vydalo SH ČMS 25.7.20. Tento materiál je přílohou. Z daného materiálu vyřaďte bod c). Z 99% bude VI. sjezd SH ČMS přeložen na rok 2021.

3.      Hlášení o činnosti sboru dobrovolných hasičů, toto hlášení se odesílá elektronicky a termín odeslání je do 31.ledna2021. Po otevření stránky SDH, Informace o SDH, druhý sloupec O SDH najdete Hlášení -jednotlivé roky, pro vaši kontrolu můžete otevřít starší ročníky a informovat se o minulých hlášení. Po otevření roku 2020 můžete provést požadované zápisy o činnosti sboru v roce 2020. Mimo údajů ohledně členské základny. Po vyplnění odešlete hlášení elektronicky do centrální evidence. Údaje o činnosti vašeho sboru se automaticky přenesou i do hlášení OSH. Prosím o dodržení termínu odeslání hlášení.

4.      Členské příspěvky, termín zaplacení členských příspěvků je 28.února 2021 . Pro příští rok chystáme změnu placení členských příspěvků. Připravujeme vystavení faktur pro jednotlivé sbory. Tyto faktury musí být odeslány na sbory v průběhu prvního lednového týdne. Faktura bude obsahovat počty členů sboru v jednotlivých věkových kategoriích, celkovou částku k úhradě a jako variabilní symbol uvedeme registrační číslo sboru. Bude možnost úhrady faktury (členských příspěvků) i na pokladně OSH. Bližší informace přijdou současně s fakturou.

5.      Při organizování Valných hromad, ale i všech ostatních akcí, které budete organizovat, prosím dodržujte veškerá opatření COVVID-19, která jsou v ten daný okamžik nařízena.

6.      VI. sjezd SHČMS, v současné době existuje návrh vedení SH ČMS na přeložení sjezdu na jarní měsíce 2021. O schválení, či zamítnutí tohoto návrhu vás budu informovat.

Vzhledem ke skutečnosti, že v řadě sborů došlo ke změně ve vedení, rozhodl jsem se sepsat tento návod, který by vám měl poradit jak postupovat, při řešení výše uvedených úkolů. V případě problémů radím obrátit se na zkušenější funkcionáře sboru, okrsku nebo přímo na OSH. Pro ty zkušené jen připomínka termínů, které je třeba dodržet.

Poslední prosba, součástí mailu je i NÁVRATKA o konání Valné hromady sboru, prosím o včasné zaslání.

Na Valných hromadách sborů, prosím předejte poděkování vedení OSH, všem členům za práci v roce 2020, především při řešení problémů s koronavirem.

Vám všem přejeme hodně pohody v této nelehké době a hlavně hodně zdraví.

Za vedení OSH Blansko starosta M.Vykydal

 

 

 

 

 

 

 

 

NÁVRATKA

KONÁNÍ VALNÉ HROMADY SBORU

 

Sbor dobrovolných hasičů_____________________________________

 

 

Valná hromada sboru se uskuteční dne/čas:________________/__________

 

 

Adresa konání:_____________________________________

 

Telefonní kontakt:­­­­­­­­­­­­­­­­­­______________________________


4. 1. 2021

Vyjádření starosty SH ČMS k průběhu valných hromad


Vážené členky a členové SH ČMS,

Vážené sestry a bratři,
přátelé.

Vzhledem k tomu, že probíhající koronavirová epidemie a s tím související přijatá vládní a ministerská opatření ovlivňují přípravu a průběh valných hromad sborů a okrsků SH ČMS, vydává starosta SH ČMS následující stanovisko:


1) Konání valných hromad sborů a okrsků SH ČMS DOPORUČUJEME, vždy až po rozvolnění vládou ČR přijatých opatření, vztahující se na předpokládanou účast členů a hostů na jednání dané valné hromady.

 

2) Při přípravě a samotném jednání postupovat dle materiálu schváleného SS OSH dne 25. 7. 2020 pod názvem „Zabezpečení valných hromad sborů a valných hromad okrsků SH ČMS (2020/2021).“ Neprojednán zůstane pouze doporučený bod jednání „Informace o jednání VI. sjezdu SH ČMS, včetně přijatých závěrů“.


3) Dále dle lhůt určených příslušným OSH odeslat „Hlášení o činnosti za rok 2020“, projednané dle „rozvolňovacích podmínek“ vedením nebo výborem sboru, podepsané starostou sboru, s dodatečným projednáním na valné hromadě sboru.


4) Taktéž dle lhůt určených příslušným OSH odvést na účet OSH za sbor příslušnou finanční částku (viz. stanovy SH ČMS Čl. 73, odst. 8).


5) Dále splnit povinnost odevzdání účetních uzávěrek v zákonném termínu s podpisem statutárního orgánu (povinnost platí bez výjimky).

 

Vážené hasičky a hasiči, sestry a bratři,
velmi nás mrzí, že daná situace komplikuje váš osobní i profesní život a výrazně omezuje naše spolkové aktivity.
Jsme přesvědčeni, že tak, jak se nám podařilo s vaší pomocí, řešit drtivou většinu nástrah koronavirové epidemie, tak se nám bude dařit racionálně vyřešit i všechny další nesnáze, které současná doba přináší.
Počítáme opět s vaší pomocí, které si nesmírně vážíme a za kterou Vám upřímně děkujeme.
Jan Slámečka
starosta SH ČMS v.r.

 

3. 1. 2021

Dálková doprava vody historickými stříkačkami Úsobrno - 12.9.2020


Dálková doprava vody koňskými stříkačkami Úsobrnem

Akce se zúčastnilo celkem 6 sborů okrsku Šebetov. SDH Knínice, SDH Šebetov, SDH Světlá, SDH Cetkovice, SDH Borotín, SDH Vanovice.

Jednotlivá družstva zaujala svá postavení a rozmotaly každé družstvo 5 ks hadic „C“, čímž propojily jednotlivé stříkačky. Trasa vedla od horní autobusové zastávky u skláren po silnici v délce cca 600 metrů k budově Obecního úřadu.

Po zaznění signálu z hasičské cisterny, kterou zajistil SDH Cetkovice byla zahájena doprava vody. Orientační časy mezi jednotlivými stanovišti:

1 Šebetov    2 Cetkovice  1 minuta

2 Cetkovice 3 Vanovice   1 minuta

3 Vanovice  4 Světlá        3,5 minuty

4 Světlá        5 Knínice     1,5 minuty

5 Knínice     6 Borotín      2,5 minuty

6 Borotín        výstřik        3 minuty

Po 12,5 minutách byl proveden výstřik vody z hadice  „C“ po šestistech metrech..

Dále bylo prováděno přepojování hadic „C“ s vynecháním jednotlivých stříkaček a bylo zjištěno, že vzhledem ke konfiguraci terénu je možno dopravit vodu jednou stříkačkou až na vzdálenost cca 400 metrů.

V průběhu celé akce nedošlo k žádnému zranění a po slavnostním zakončení a poděkování všem účastníkům, zvláště pak Jaroslavu Bártovi z OORHM a Petru Komárkovi Starostovi Obce Úsobrno Na závěr informoval Jaroslav Bárta za OORHM Blansko o plánu v příštím roce k datu 11.9.2021 uspořádat akci ve větším rozsahu (Z Horního Štěpánova až do Jaroměřic). Po té byla akce v 16 hodin ukončena.,

Fotky z akce od SDH Úsobrno


13. 9. 2020

O Borotínský pohár - 5.9.2020


Borotín

Celá OZ ke stažení ZDE


1. 9. 2020

Stránka